MEDVA Mecanismes del Vallès, S.L., informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades. D' acord amb el que disposa la normativa vigent, Medva només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent en cada moment. És per això Medva es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en què s' accedeixi als
websites, així com a pràctiques del sector. 

En els anteriors supòsits Medva anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.
CONFIDENCIALITAT Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de Medva que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES VOLUNTARIETAT

S'informa als Usuaris dels websites, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d'accés a
serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIA

 

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per Medva, els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular de Medva, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ, PORTABILITAT I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

El titular de les dades personals té dret a:

– Obtenir confirmació sobre si el Responsable està tractant les dades personals que els concerneixen, o no.

– Accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades
inexactes o, si s'escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

– En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament el Responsable les conservarà
per a l' exercici o la defensa de reclamacions.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

– En determinades circumstàncies, en virtut del dret de portabilitat, els interessats tindran dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i transmetre'l a un altre responsable.

El titular pot exercir els seus drets:

• Mitjançant escrit dirigit a L'EMPRESA, C/ Natació 26-28 Nau 5, 08191 Rubí, Barcelona, referència "Protecció de Dades".

• Mitjançant correu electrònic a l'adreça [email protected] indicant en l'assumpte "Protecció de Dades".

Si considera que els seus drets no s' han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a Medva a l' adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB
QUE FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per Medva i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. Medva és responsable d' aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a Medva, amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l' organització, així com la realització d' activitats diverses. 

AMB QUE FINALITAT

Així mateix, l' informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d' estudis estadístics dels Usuaris registrats.  Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats als websites. En el seu cas, se sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment per a Medva pugui fer ús de les seves dades per tal de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L' USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

L' introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades implica acceptar les presents condicions d' ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d' ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en www.medva.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L' USUARI

Així mateix, i llevat que s'hagi informat l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a Medva tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta dels casos Medva col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé
la responsabilitat serà exigible als esmentats tercers. Medva no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquestes web, a excepció
del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. Medva no ven, lloga o cedeix els emails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del
que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D' INFORMACIÓ

Ocasionalment, Medva envia un email notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web de Medva. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un email a [email protected] (consignar la direcció pel departament corresponent).

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran enterament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l' ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia Medva, tot això segons les possibilitats i finalitats per als que estan concebuts. Medva no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels
serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable del web on pot descarregar diferents aplicacions Medva, amb NIF B60528015  amb domicili al carrer Natació, 26-28, Nau 5 . Pl. Can Rosés . 08191 . Rubí . Barcelona, amb domini d' Internet www.medva.com, inscrit al registre corresponent, atenent comunicacions dels usuaris i/o interessats en la següent adreça de correu electrònic: [email protected]Dades d' inscripció al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 24372, Llibre 0, Secció General,  Foli 116, Full B68751, Inscripció 6.

CONCEPTE D' USUARI

La utilització de la web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per Medva en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

Medva no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Medva no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a Medva, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de Medva, com en accedir a la informació d'altres webs des de la web Medva.

INFORMACIÓ SOBRE LA UTILITZACIÓ DE COOKIES

En aquesta web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d'aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants. Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

* Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web.
* Disseny de contingut que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
* Elements de seguretat que intervenen en el control d' accés a les àrees restringides.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s' incorporen canvis a la informació continguda. Medva pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.
Medva ha obtingut la informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s'adverteix que els continguts d'aquest web, tenen finalitat informativa quant a la qualitat, situació, allotjament, serveis i tarifes de Medva.

INFORMACIÓ SOBRE L' EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D' UNA FALLADA TèCNICA I DE CONTINGUT

Medva declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Medva no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que li pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a Medva. Medva no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a
disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Medva realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents.
En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions sobre la base de la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per Medva, així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d' explotació pública
referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit Medva.
En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de Medva o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.
Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit de Medva.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma,
emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per Medva, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, mentre aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la magen. Medva és lliure de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través de l'email. Medva, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris per tal d'evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.
Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web de Medva, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfundible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s' entén que autoritzen Medva per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a Medva, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret de
l' autor que estigui previst legalment. Així mateix, s' entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d' enviar per email tals observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de Medva. D' acord amb el que assenyala el paràgraf anterior Medva queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d' aquestes observacions, opinions o comentaris, a fi
d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això es pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d'autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.
Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l' esforç dut a terme Medva per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de Medva, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de Medva. Qualsevol transgressió del que disposa aquest punt serà considerada com a lesió de
els legítims drets de Propietat intel·lectual de Medva sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes. Medva no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de Medva.